Polityka prywatności

CO OKREŚLA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) – informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Monika Rudzińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Szkolenia i doradztwo EDUSKILLS Monika Rudzińska z siedzibą w Rudzie Wieczyńskiej 14B, 63-308 Gizałki.
 • Kontakt z administratorem jest dostępny pod numerem telefonu 662-780-787 a także za pośrednictwem poczty elektronicznej info@eduskills.pl.
 • Dokładamy wszelkich starań aby dane osobowe użytkowników były chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub inne nieuprawnione działania, w związku z czym prezentujemy Państwu niniejszą politykę prywatności.
 • Polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wszystkich obecnych, byłych i potencjalnych klientów, wszystkich korzystających z usług naszej firmy.
 • Korzystając z serwisu zgadzają się Państwo na politykę prywatności i pliki cookies i akceptują jej treści.

WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 • Dane użytkowników strony internetowej eduskills.pl są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z realizacją usług firmy jak i przesyłania informacji handlowych.
 • Zapisując się na szkolenie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji szkolenia.
 • Osoba, która zgłasza uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnianie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia.
 • Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu w celach ewaluacyjnych związanych z badaniem poprawności i satysfakcji z przeprowadzonych szkoleń.
 • Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość utrwalania szkoleń w formie zdjęć i nagrań pod warunkiem zgody uczestników. Utrwalanie ma na celu rozpowszechnianie informacji w celach promocyjno-marketingowych. Powyższa zgoda obejmuje rozpowszechnianie różnego typu czyli ulotki, reklamę w mediach społecznościowych, wpisy na portalach informacyjno-ogłoszeniowych, plakaty ogłoszeniowe, informacje na stronie serwisu. Z tytułu wykorzystania wizerunku uczestnika w celach promocyjno-marketingowych przez organizatora nie przysługuje uczestnikowi prawo do roszczeń.
 • Informujemy, że Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu .

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 • Gromadzimy Państwa dane osobowe celem:
  • nawiązania współpracy gdy zadajecie nam Państwo pytanie poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową lub telefonicznie;
  • przedstawienia oferty, zawarcia korespondencji w związku z uzgodnieniem warunków umowy;
  • zapisania Państwa na szkolenie poprzez jedną z oferowanych form zapisu;
  • zawarcia umów poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
  • badania satysfakcji z przeprowadzonych szkoleń;
  • archiwizacji korespondencji przychodzącej i wychodzącej w razie konieczności wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
  • wykonania spoczywających na nas obowiązków prawnych czyli wystawienie faktury, odpowiedzi na reklamacje, przechowywanie dokumentacji księgowej;
  • przesyłania informacji handlowych;
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń czyli wezwań do zapłaty, dochodzenia zapłaty drogą sądową.

JAK DŁUGO PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 • Nie dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to czynności związane z obowiązkami prawnymi i podatkowymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • W momencie kiedy dane nie będą potrzebne dla realizacji usługi lub umowy zostaną usunięte.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA WZGLĘDEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

 • W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie. Jednak przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody jest zgodne z prawem. Rezygnacji z wyrażonej wcześniej zgody można dokonać telefonicznie, drogą mailową lub tradycyjną pocztą.
 • W każdym momencie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy wstanie wykazać, że istnieją prawnie uzasadnione powody, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności np. w przypadku dochodzenia roszczeń.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, POZ 926 z późn. zm. w związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania danych w przypadku gdy są niepoprawne lub nieaktualne;
  • usunięcia danych jeśli Państwa zdaniem nie mamy podstawy, żebyśmy mogli takie dane przetwarzać;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych.
 • W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy określone przez RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

 • Państwa dane mogą być udostępniane pracownikom i współpracownikom, którzy muszą posiadać Państwa dane osobowe w celu realizacji usługi.
 • Zapewniamy, że wszystkie osoby, które przetwarzają dane osobowe są do tego upoważnione i zobowiązują się do zachowania danych osobowych w tajemnicy.
 • Dane osobowe w przypadku powierzenia innym podmiotom są przekazywane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Państwa dane osobowe mogą być ujawnione również innym osobom:
  • naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne;
  • podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą infrastrukturę informatyczną;
  • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową itp. ;
  • podmiotom świadczącym działalność pocztową, kurierską, bankom.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach (w tym świadczenie usług i realizacja umów) jest niezbędne dla realizacji usług i wypełnienia obowiązków prawnych.
 • Niepodanie danych osobowych uniemożliwi kontakt z Państwem oraz realizację usług.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności i informowania o tym na stronie serwisu lub drogą elektroniczną.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń w związku z polityką prywatności prosimy o kontakt.
 • Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 06.10.2019 r.