Regulamin

OGÓLNE POSTANOWIENIA

 • Zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przedstawiamy regulamin, który określa zasady korzystania i zamawiania usług świadczonych przez firmę Szkolenia i doradztwo EDUSKILLS Monika Rudzińska. Każdy użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z serwisu i wraz z momentem korzystania z serwisu i usług firmy akceptuje jego postanowienia.
 • Właścicielem i administratorem strony internetowej www.eduskills.pl jest Monika Rudzińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Szkolenia i doradztwo EDUSKILLS Monika Rudzińska z siedzibą w Rudzie Wieczyńskiej 14B, 63-308 Gizałki. Działalność została wpisana do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, NIP: 608-008-11-26, REGON 383248602, godziny pracy 8:00 – 17:00. Działalność jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pod numerem ewidencyjnym 2.30/00323/2019.
 • Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: info@eduskills.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numer 662-780-787.
 • Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i dobrowolne.
 • Aby korzystać z serwisu należy posiadać urządzenie mające dostęp do Internetu i obsługujące pliki cookies.

DEFINICJE

 • Regulamin – oznacza niniejszy dokument, który określa zasady i rodzaje świadczonych usług przez firmę EDUSKILLS oraz będący regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • EDUSKILLS – firma Szkolenia i doradztwo EDUSKILLS Monika Rudzińska z siedzibą w Rudzie Wieczyńskiej 14B, 63-308 Gizałki, zwany również Właścicielem i Administratorem strony internetowej.
 • Organizator – firma szkoleniowo-doradcza EDUSKILLS.
 • Szkolenie/Kurs – usługa szkoleniowa świadczona przez firmę EDUSKILLS.
 • Formularz zapisu – formularz służący do zapisu on-line dostępny na stronie internetowej www.eduskills.pl, jak również formularz w formie dokumentu, służący do zapisu na szkolenie dostępny do pobrania na stronie internetowej www.eduskills.pl/piliki-do-pobrania.
 • Formularz kontaktowy – formularz na stronie Serwisu służący do przesłania zapytania do właściciela Serwisu.
 • Trener/Szkoleniowiec – osoba prowadząca szkolenie.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający udział w danym szkoleniu, który uczestnik otrzymuje po ukończeniu danego szkolenia.
 • Serwis – strona internetowa pod adresem domeny www.eduskills.pl.
 • Użytkownik – każda osoba, która przebywa na stronie internetowej www.eduskills.pl i przegląda treści zawarte na tej stronie.
 • Szkolenie otwarte – szkolenie dostępne dla osób indywidualnych, posiada odgórnie ustaloną liczbę godzin, cenę oraz program, w takim szkoleniu może wziąć każdy, kto dokona zgłoszenia.
 • Szkolenie zamknięte – przeznaczone dla firm lub organizacji chcących skorzystać z oferty szkolenia. Oferta szkolenia zamkniętego jest przygotowywana indywidualnie na potrzeby danej firmy/organiazcji.
 • Oferta – propozycja szkoleń zawierająca zakres i warunki danego szkolenia.
 • Zgłaszający – osoba, która dokonuje zapisu na szkolenie siebie i delegowanych (za wcześniejszą zgodą) uczestników na szkolenie.
 • Uczestnik szkolenia – każda osoba wcześniej zgłoszona na szkolenie biorąca udział w szkoleniu.
 • Zgłoszenie – to zapis na szkolenie dokonany przez Zgłaszającego poprzez stronę internetową, formularz zapisu w formie dokumentu do wypełnienia lub telefonicznie.

OFERTA SERWISU

 • Organizatorem szkoleń jest firma Szkolenia i doradztwo EDUSKILLS Monika Rudzińska, chyba, że oferta stanowi inaczej. Firma EDUSKILLS odpowiada za organizację szkolenia, tj. zebranie odpowiedniej liczby osób, zatrudnienie trenera, zapewnienia miejsca odbywania się szkoleń, wystawienie faktury.
 • Oferta organizowanych szkoleń dostępna jest na stronie internetowej www.eduskills.pl.
 • Cena szkolenia jest przedstawiona na stronie danego szkolenia i jest ceną w polskich złotych (PLN) i zawiera podatek VAT.
 • Ceny szkoleń zamkniętych są ustalane indywidualnie.
 • W cenie szkolenia zawierają się materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowo-lunchowy, certyfikat szkolenia, komfortowe warunki szkoleniowe.
 • Cena szkolenia jest wiążąca z chwilą zapisania się na szkolenie. Firma EDUSKILLS zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub oferty szkolenia. Zmiany te nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 • Szkolenie odbywa się wówczas gdy zostanie zebrana minimalna liczba osób, tj. 4 osoby. W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby osób firma EDUSKILLS ma prawo odwołać szkolenie i zaproponować inny termin szkolenia.

ZAPIS NA SZKOLENIE

 • Zapisu na szkolenie można dokonać przesyłając formularz zgłoszeniowy on-line na stronie www.eduskills.pl. Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu i przesłać go za pomocą przycisku „Zapisz się”.
 • Zapisu można dokonać także wypełniając formularz dostępny do pobrania na stronie internetowej www.eduskills.pl/pliki-do-pobrania. i przesyłając jego skan z podpisem na adres mailowy: info@eduskills.pl
 • Można również zapisać się telefonicznie, podając wszystkie dane niezbędne do zapisu. Taki zapis wymaga mailowego potwierdzenia ze strony firmy EDUSKILLS.
 • Zapisu można dokonać najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Po upływie tego terminu należy telefonicznie poinformować o chęci uczestnictwa w danym szkoleniu.
 • Zapis na szkolenie oznacza zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu i akceptację warunków oferty szkolenia, regulaminu oraz polityki prywatności dostępnych na stronie www.eduskills.pl przez osobę zgłaszającą i uczestników potencjalnego szkolenia.
 • Po dokonaniu zapisu na szkolenie organizator skontaktuje się w celu potwierdzenia zapisu na szkolenie i prześle fakturę pro forma i umowę zgłoszenia.
 • Potwierdzenie zapisu na szkolenie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na szkoleniu i stanowi zawarcie umowy z organizatorem i zobowiązuje uczestnika do zapłaty za szkolenie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapisów na kurs. Dopuszcza się możliwość zapisu na szkolenie na listę rezerwową.

PŁATNOŚCI

 • Informacje o płatnościach są zawarte na stronie www.eduskills.pl a także w informacji wysyłanej podczas zapisu do klienta.
 • Płatność odbywa się na podstawie faktury pro forma wystawionej przed szkoleniem.
 • Po potwierdzeniu zapisu przez Organizatora należy wpłacić należną kwotę za szkolenie najpóźniej w ciągu 14 dni od potwierdzenia zapisu na szkolenie, jednak nie później niż 3 dni przed planowanym szkoleniem.
 • Całość kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany na fakturze pro forma. Organizator szkolenia może wskazać inny termin zapłaty za szkolenie po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu.
 • Płatności za szkolenie należy dokonać za pośrednictwem przelewu na konto wskazane na fakturze pro forma. W tytule faktury należy wpisać numer faktury i imię i nazwisko uczestnika.
 • Zapisując się na szkolenie Zgłaszający oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wskazany w zapisie adres e-mail.
 • Faktura za szkolenie wystawiona jest na wskazany przy zapisie podmiot i zostaje wystawiona najpóźniej do 7 dni po zakończonym szkoleniu. Faktura jest przesyłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zapisanie się poprzez jedną z przewidzianych przez organizatora form i zapłatę 100 % ceny szkolenia Organizatorowi w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia zgłoszenia, jednak nie później niż 3 dni przed planowaną datą szkolenia na wskazany rachunek bankowy.
 • Uczestnik szkolenia zobowiązany jest dotrzeć na szkolenie we własnym zakresie. Organizator szkolenia nie zapewnia transportu oraz noclegu (chyba, że oferta stanowi inaczej).
 • Uczestnikowi szkolenia zabrania się kopiowania, powielania, nagrywania szkoleń bez zgody organizatora. Również materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną osób, które je opracowały i chronione są prawem autorskim. Dlatego zabrania się wykorzystywania ich w innych celach niż na użytek prywatny.
 • Firma EDUSKILLS nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy, umiejętności nabytych podczas szkolenia i niewłaściwe ich wykorzystanie w życiu codziennym lub zawodowym.
 • Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poszanowania osób i mienia podczas udziału w szkoleniu i zachowania poufności. Uczestnik zobowiązuje się zachować bezpieczeństwo i nie przeszkadzać prowadzącemu i pozostałym uczestnikom podczas szkolenia. Zabrania się używania alkoholu i innych używek przed i w trakcie szkolenia.
 • Firma EDUSKILLS zastrzega sobie prawo do utrwalania szkoleń poprzez nagrywanie lub robienie zdjęć w celu prezentowania tych treści na stronie internetowej www.eduskills.pl, na stronach mediów społecznościowych należących do organizatora szkolenia typu Facebook, LinkedIn itp. oraz do wykorzystania w celach promocyjno-marketingowych. Takie działanie odbywa się za wcześniejszą pisemną zgodą uczestników szkolenia. Zgoda ta jest dobrowolna.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 • Szkolenia są organizowane za pośrednictwem firmy EDUSKILLS na warunkach umieszczonych w serwisie.
 • Szczegółowe informacje nt. danego szkolenia są umieszczone na stronie w opisie danego szkolenia.
 • Szkolenia są realizowane wg programu, założonych celów i na zasadach w ofercie danego szkolenia (chyba, że trener i uczestnicy szkolenia postanowią inaczej lub dopuszcza się możliwość zmian programu w trakcie szkolenia ze względu na różne potrzeby uczestników i różny czas potrzebny na przyswajanie wiedzy).
 • Organizator zobowiązuje się do przesłania wszystkich informacji związanych ze szkoleniem (miejsce, data, godzina, prowadzący, harmonogram zajęć) na wskazany przez zamawiającego adres mailowy najpóźniej 5 dni przed planowanym szkoleniem. W przypadku braku takich informacji prosimy o kontakt.
 • Cena szkolenia zawiera zapewnienie miejsca szkolenia, trenera, komplet materiałów szkoleniowych dla uczestnika i inne niezbędne narzędzia do korzystania podczas szkolenia, poczęstunek kawowo-lunchowy oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Metody i narzędzia pracy dobiera trener oceniając potrzeby grupy, temat szkolenia i zaangażowanie kursantów, może także pominąć pewne aspekty z programu za zgodą uczestników.
 • Firma EDUSKILLS dołoży wszelkich starań by szkolenia były organizowane z największą starannością, tak aby nie naruszały godności człowieka i zasad etyki.
 • Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione podczas szkolenia.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i nieprawidłowości w dostarczonych przez szkoleniowców materiałach szkoleniowych.
 • Firma EDUSKILLS dopuszcza możliwość ewaluacji poszkoleniowej w formie ankiety ewaluacyjnej, telefonicznego wywiadu badającego satysfakcję itd.
 • Uczestnictwo w szkoleniu zostaje potwierdzone certyfikatem uczestnictwa i otrzymuje go uczestnik szkolenia, który brał udział w szkoleniu. Potwierdzeniem odbioru certyfikatu jest podpis uczestnika szkolenia na liście wydanych certyfikatów.

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

 • Każdy uczestnik ma możliwość zrezygnować ze szkolenia najpóźniej 7 dni przed datą planowanego szkolenia bez podania przyczyny. W takim przypadku uczestnik nie jest zobowiązany do zapłaty za szkolenie. Taką rezygnację należy zgłosić telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail. Terminem rezygnacji jest dzień wpływu informacji o rezygnacji ze szkolenia.
 • Rezygnacja w późniejszym terminie skutkuje utratą 100% ceny szkolenia. Jeśli uczestnik nie wpłacił kwoty zobowiązany jest do wpłacenia kwoty za szkolenie, na które dokonał zapisu a zrezygnował po czasie, który był dopuszczalny bez skutków poniesienia opłat.
 • Uczestnikowi szkolenia przysługuje zmiana terminu szkolenia lub wybrania innego szkolenia (za wyrównaniem ewentualnych różnić w cenie). Takiej zmiany uczestnik może dokonać nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W każdym momencie Zgłaszający szkolenie może wskazać innego uczestnika szkolenia informując wcześniej o tym Organizatora.
 • Nie stawienie się na szkolenie lub nie opłacenie szkolenia nie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Takie zachowanie bez wcześniejszej rezygnacji nie zwalnia z poniesienia opłat za szkolenie a w przypadku wpłaty skutkuje utratą zapłaty za szkolenie w wysokości 100% ceny szkolenia. W przypadku braku wpłaty uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za szkolenie.

ODWOŁANIE SZKOLENIA PRZEZ ORGANIZATORA

 • Firma EDUSKILLS zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora a także gdy nie zbierze się minimalna liczba osób.
 • Firma EDUSKILLS dopuszcza możliwość odwołania szkolenia w dniu szkolenia w przypadku zaistnienia sytuacji losowych niezależnych od organizatora. Organizator jest zobowiązany do zaproponowania innego terminu szkolenia.
 • W przypadku odwołania szkolenia firma EDUSKILLS musi poinformować uczestników szkolenia telefonicznie lub poprzez e-mail. W takim przypadku organizator zobowiązuje się zwrócić uczestnikom 100% wpłaconej kwoty za szkolenie w ciągu 5 dni od daty odwołania szkolenia lub zaproponować inny termin szkolenia i przekazać wpłatę na poczet innego szkolenia za zgodą uczestnika.
 • Organizator nie ma obowiązku zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez uczestnika w związku z odwołaniem szkolenia.
 • Firma EDUSKILLS zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, daty, harmonogramu oraz prowadzącego. W takim przypadku uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia lub zmiany terminu.

REKLAMACJE

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z niewłaściwym wykorzystaniem przez uczestników wiedzy oraz informacji nabytych podczas szkolenia.
 • W przypadku niezadowolenia i przeprowadzenia szkolenia w sposób rażąco odbiegający od programu każdemu uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 • Reklamację taką należy skierować na adres info@eduskills.pl opisując sytuację, której reklamacja dotyczy.
 • Ponadto należy oczywiście zamieścić podstawowe dane niezbędne do kontaktu oraz informacje o szkoleniu, którego reklamacja dotyczy czyli:
  • nazwę i datę szkolenia;
  • imię i nazwisko prowadzącego;
  • opis sytuacji/uwag, których reklamacja dotyczy;
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej.
 • Organizator szkolenia zobowiązuje się ustosunkować do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni od daty złożenia reklamacji (przy czym za datę złożenia reklamacji rozumie się przesłanie maila z reklamacją) poprzez wiadomość e-mail.
 • Reklamacja złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.10.2019 r.
 • Firma EDUSKILLS zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy dochodzić w świetle ogólnie obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu Cywilnego  i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.